NASZA misja

Misją Serca Miasta jest niesienie pomocy osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem, poprzez tworzenie trwałych i skutecznych rozwiązań, które ograniczą powielanie i powiększanie się tego negatywnego zjawiska.
Wizją Serca Miasta jest tworzenie rzeczywistości, w której żadnej żywej istocie nie odmawia się szacunku oraz prawa do godnego i równego traktowania. Świata, w którym każda osoba, ma równoprawny głos, możliwość bycia wysłuchaną, decydowania o sobie i współdecydowania o otaczającej rzeczywistości, Świata solidarności społecznej, w którym każdy i każda nie pozostanie bez wsparcia.
Nasze wartości to solidarność społeczna, zaangażowanie, empatia, tolerancja, wolność i odwaga.

Kim jesteśmy?

Miasto to nie tylko ludzie śpieszący do pracy, szkoły, na spotkania, zajęcia, imprezy i wydarzenia, wracający potem do swoich domów, gdzie mogą odpocząć, to także ludzie, którzy codziennie przemierzają ulice zastanawiając się gdzie znajdą coś do jedzenia i spędzą najbliższą noc. Pierwsza grupa widzi piękne i ciekawe miejsca, miejsca pracy, kultury, rozrywki, edukacji i in, traktuje miasto jako miejsce, do którego przynależy. Druga, szuka miejsc opustoszałych, gdzie nikt jej nie przegoni i będzie mogła bezpiecznie spędzi noc lub chwilę wypocznie, znajdzie jedzenie, ubranie i zaspokoi podstawowe potrzeby, nie traktuje miasta jako miejsca, do którego przynależy, bo albo jest w nim niewidzialna i niechciana. Te dwie grupy żyją w tym samym mieście obok siebie, obawiając się siebie nawzajem i nie mając do siebie zaufania. Chcemy, żeby te grupy były nie tylko świadome swojego istnienia, ale mogły poczuć, ze tworzą jedną społeczność, mogą wspierać lub otrzymać wsparcie. Stąd nazwa Serce Miasta, bo tam właśnie te dwie grupy mogą się spotkać i dostrzec.
Zaczęło w czasie lockdown’u, gdy Serce Miasta dopiero powstawało. Osoby w kryzysie bezdomności znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i #zostańwdomu dla nich było niemożliwe. Część z nich, nie mając dostępu do informacji, nawet nie wiedziała co takiego się wydarzyło, gdy pozamykano miejsca, w których mogli otrzymać np. posiłek lub czyste ubranie, a ludzie zniknęli z ulicy. Serce się otworzyło by wypełnić te lukę, która pojawiła się tak nagle. Wszystko co działo się na podwórku przy ul. 11 listopada 22 – ludzie codziennie przychodzący po wsparcie i ludzie przychodzący by pomóc – to właśnie bijące Serce Miasta. Większość działających w podwórku firm, a zwłaszcza kluby Chmury i Hydrozagadka, oraz firmy warszawskie włączyły się w działania. Ludzie z Warszawy i spoza śledzili informacje na profilu Serca Miasta sprawdzając czego brakuje, jak można pomóc i reagowali błyskawicznie – przywozili rzeczy, gotowali, pomagali w sortowaniu odzieży i wydawaniu potrzebującym. Dziennie na podwórko przychodziło ok. 200 osób szukających wsparcia, a drugie tylko kontaktowało się z nami by to wsparcie dostarczyć.
Wszystko działo się dzięki wsparciu ludzi i firm oraz pracy ludzi Serca wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami. Ogromna skala tych działań pokazała jak naprawdę może zadziałać solidarność społeczna i co oznacza w praktyce społeczna odpowiedzialność biznesu. Nawiązanie tej współpracy wynikało z potrzeby chwili, ale może być początkiem tego jak mądrze i sensownie pomagać, by doprowadzić do zmiany. Pomoc doraźna jest niezbędna i bardzo ważna dla osób w kryzysie bezdomności, ale nie można się do niej ograniczać. Nie chodzi o to by pomóc im przeżyć na ulicy, ale by trwale zakończyć kryzys bezdomności. Przy takiej mobilizacji społecznej można wprowadzić rozwiązania, które w mniejszym lub większym stopniu zmienią sytuację osób w kryzysie bezdomności, a przynajmniej stworzą warunki dogodne dla takiej zmiany.

FUNDACJA SERCE MIASTA

Serce Miasta jako inicjatywa nieformalna powstała i działa w ramach Fundacji Fundusz Współpracy i stanowi część projektu „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody wychodzenia z chronicznej bezdomności” realizowanego przez Fundację. Dzięki Fundacji udało się rozszerzyć działania na tyle, że znacznie poszerzyły one założenia i cele projektu. Dlatego powstała Fundacja Serce Miasta, by nadać działaniom strukturę i ramy prawne. Dzięki temu możemy znacząco poszerzyć naszą działalność, ubiegać się o fundusze krajowe i zagraniczne na realizację projektów na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Możemy też nawiązać formalną współpracę z darczyńcami i wolontariuszami. Nadal też realizujemy projekt i współpracujemy z Fundacją Fundusz Współpracy.

ZARZĄD FUNDACJI

Agnieszka Siekiera – prezeska zarządu

Magdalena Żagałkowicz – wiceprezeska zarządu

Witold Grzybowski – członek zarządu

Biuro

Emilia Warcholak – dyrektorka Serca Miasta

RADA FUNDACJI

Karol Grygoruk

Agnieszka Luck

Agnieszka Sołtysiak

Zdzisław Korczyński

Statut

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Serce Miasta” ustanowiona z woli Fundatorek Agnieszki Barbary Siekiery i Magdaleny Ludwiki Żagałkowicz, przed notariuszką Beatą Żabicką aktem notarialnym z dnia 19.08.2020 r. Repertorium A nr 1308/2020 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla celów prowadzenia działalności za granicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przystępować do spółek oraz fundacji.

II - CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
Celem Fundacji jest:
1. Działalność na rzecz przeciwdziałania bezdomności i trwałego wychodzenia z kryzysu bezdomności poprzez wprowadzanie nowych metod i rozwiązań oraz świadczenie doraźnej pomocy.
2. Pomoc prawna, terapeutyczna, socjalna, medyczna, doradcza i rzeczowa osobom w kryzysie bezdomności, ubogim, chorym.
3. Działalność na rzecz społeczności lokalnej w obszarze edukacji, kultury, ochrony środowiska, aktywności obywatelskiej, solidarności społecznej, różnorodności, przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji oraz integracji i pomocy społecznej.
4. Działalność na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka oraz standardów etycznych w Polsce.
5. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na status społeczno-ekonomiczny, płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wiarę lub jej brak, sprawność, stan zdrowia lub orientację seksualną i inne cechy narażone na wykluczenie i nierówne traktowanie.
6. Działalność na rzecz osób doświadczających przemocy i zagrożonych przemocą.
7. Aktywizowanie zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w tym osób w kryzysie bezdomności.
§9
Powyższe cele realizowane są przez działania prowadzone w następujących obszarach pożytku publicznego:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
7. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
10. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
11. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4, pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§10
1. Fundacja realizuje swoje cele, poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do zadań sfery publicznej lub celów statutowych.
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
§11
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
§12
Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§13
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą:
§14
1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
§15
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji jej celów.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.
4. Fundacja nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
§16
Prowadzenie przez Fundację działalność nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§17
1. Fundacja za zgodą Rady Fundacji może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
§18
1. Fundacja zatrudnia osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych.
2. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki finansowej pomiędzy pracowników, ale przeznacza go na realizację swoich celów.
3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym członków Zarządu nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§19
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), z czego kwota 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§20
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§21
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze, pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
2) Subwencji osób trzecich, dotacji i dofinansowania, grantów i innych form wsparcia, które może otrzymywać, w szczególności od organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, związków zawodowych, organizacji międzynarodowych oraz Unii Europejskiej;
3) Dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
5) Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6) Odsetek bankowych i kredytowych;
7) Wpływów pochodzących z lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
8) Dywidend z zakupów akcji i udziałów w spółkach;
9) Nawiązek i świadczeń pieniężnych przewidzianych przez prawo karne;
10) Funduszy publicznych i europejskich;
11) Aukcji internetowych i zbiórek internetowych;
12) 1% podatku przekazywanego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego;
13) Innych wpływów i dochodów; tak z terenu Rzeczypospolitej Polskiej jak i z zagranicy.
2. Fundacja może korzystać z rzeczy oddanych jej w użyczenie, dzierżawionych lub przyjmowanych.
3. Fundacja może zaciągać zobowiązania na cele statutowe.
§22
Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome. Fundacja może przyjmować środki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.
§23
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§24
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku, w zależności od wysokości długów spadkowych.
§25
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§26
Dla realizacji celów statutowych i realizacji inwestycji służących tym celom, w tym nabywania nieruchomości, Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty oraz realizować przychody w celu spłaty pożyczek i kredytów.
§27
Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.
§28
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem.

IV - ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§29
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
RADA FUNDACJI
§30
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadrzędnych i kontrolnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą co najmniej 3 osoby, powołane przez Fundatorki na okres 5 lat.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą zostać odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych z §37 ust. 5 pkt 1-6 Statutu.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą :
1) wchodzić w skład Zarządu ani pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§31
Do Rady Fundacji należy:
1) Powoływanie Członków Zarządu Fundacji,
2) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
3) Określenie długoterminowych kierunków działalności,
4) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
5) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
6) Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
7) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
8) zmiany Statutu pod warunkiem jednak, że zmiany te nie dotyczą celów statutowych Fundacji,
9) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji , w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
10) Rozwiązanie Fundacji.
§32
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§33
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Członek Rady Fundacji może brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem telefonu lub innych środków łączności pod warunkiem, że wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu słyszą się nawzajem.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały mogą być również podejmowane poza posiedzeniami w drodze pisemnej, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Fundacji.
6. Pozostałe zasady działania i organizacji Rady Fundacji może określić Regulamin Rady Fundacji.
§34
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczy głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
§35
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
§36
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI
§37
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundatorki powołują pierwszy Zarząd Fundacji oraz wchodzą w skład pierwszego Zarządu Fundacji i stają na jego czele jako Prezeska Zarządu Fundacji i Wiceprezeska Zarządu Fundacji.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji,
2) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
3) Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
4) Niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
5) Nienależytego wypełniania funkcji członka,
6) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§38
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem §37 ust.2. Prezes może z grona Zarządu wyznaczyć wiceprezesów.
§39
1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Fundacji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działalności Rady Fundacji.
2. W razie wątpliwości poczytuje się, że prowadzenie spraw oznacza kierowanie działalnością Fundacji poprzez podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym, organizacyjnym, finansowym itp. oraz polega na organizowaniu działalności Fundacji zgodnie z celami, do których została zawiązana i ich realizacji.
§40
Zarząd Fundacji:
1) Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
5) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
7) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8) Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
9) Występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
10) Ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.
11) Posiada kompetencje do prowadzenia wszystkich spraw niezastrzeżonych w Statucie jak i w przepisach prawa do kompetencji Rady Fundacji.
§41
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z drugim Członkiem Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§42
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Pozostałe zasady działania i organizacji Zarządu Fundacji może określić Regulamin Zarządu Fundacji zatwierdzony przez Radę Fundacji.
§43
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku
§44
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
§45
1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
2. Warunki pracy i płacy członków Zarządu uchwala Rada Fundacji na wniosek Zarządu zgodnie z §29 ust.3.
3. Wynagrodzenie członków i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

V - ZMIANA STATUTU

§46

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rady Fundacji na wniosek Zarządu.

VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§48
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania, fundatorem w innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w stowarzyszeniach.
§49
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
§50
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§51
Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

Wspierają nas